• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Sjekker alt avfall for radioaktivitet

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Nyheter

Returkraft er det første forbrenningsanlegget i landet som sjekker alt avfall for radioaktiv stråling.

Alle biler som leverer avfall til anlegget, må kjøre gjennom en portal som måler radioaktiv stråling i lasten. Dersom nivået er høyere enn den normale bakgrunnsstrålingen, blir bilen stoppet og kontrollert med manuell måler. Dersom målingen tilsier det, blir bilen tømt for avfall, og lasten grundig  gjennomgått med håndholdt måleapparat for å finne kilden.

Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft, sier scanningportalen skal sørge for at det ikke kommer inn radioaktivt avfall som kan medføre fare for ansatte eller omgivelser.

– I tillegg til håndtering av husholdningsavfall har vi spesialisert oss på mottak av spesialavfall fra næringslivet. Da er det viktig at vi har utstyr og gode rutiner for å stoppe feilsortert avfall, sier Bergmann.

Erfaringene så langt er gode, ifølge Bergmann. I fem-seks tilfeller har portalen registrert for høye radioaktive verdier. Ingen av gangene har nivået vært over lovens maksimumsgrenser.

– Vi hadde regnet med at de fleste utslagene skulle komme fra spesialavfallet, men det har i stedet kommet fra biler med husholdningsavfall. De radioaktive kildene har blant annet vært bandasjer som folk har fått på sykehus og senere kastet i restavfallsdunken hjemme. Kompass og liknende utstyr har også gitt utslag, sier Bergmann.

Avfall med for høye radioaktive verdier blir sortert ut og enten isolert til strålingen er lav nok til at det trygt kan brennes, eller det videresendes til anlegg som kan behandle det.

– Her stoppes alle biler med radioaktivt avfall. Portalen oppdager all radioaktiv stråling som overstiger normalverdier og gir avfallsbilen rødt lys, sier Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft AS på Langemyr i Kristiansand. 

All last som stoppes blir tømt ut på eget område og gjennomgått med håndholdt måleutstyr for radioaktivitet.

Returkraft er landets friskeste gjenvinningsbedrift

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Nyheter

Returkraft er landets friskeste gjenvinningsbedrift målt i sykefravær. 

– Det blir mindre sykefravær når folk trives på arbeidsplassen, sier hovedtillitsvalgt Kjetil Mikaelsen og hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen i Returkraft AS i Kristiansand. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

I 2017 var det totale sykefraværet ved det interkommunale forbrenningsanlegget på lave 1,62 prosent. Gjennomsnittet for norske industribedrifter er på 4,8 prosent. Gjenvinningsbedriftene lå noe høyere; 5,82 prosent, ifølge tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Industribedriftene i Vest-Agder lå i snitt på 5,1 prosent sykefravær i 2017, ifølge en fersk statistikk fra NAV.

– Returkraft har oppnådd imponerende resultater. Et fravær på 1,62 prosent er helt i toppsjiktet, uansett bransje, sier seniorrådgiver Egil Lindekleiv i NAV Vest-Agder.

De siste fem årene har sykefraværet ved Returkraft vært under to prosent, noe som er rekordlavt for bransjen. Bedriften har rundt 40 ansatte, hvorav 16 som jobber skift.

– Vi har det laveste registrerte sykefraværet blant Norges forbrenningsanlegg og ligger langt under snittet for gjenvinningsbransjen forøvrig. Vi er svært fornøyd med resultatet, ikke minst på bakgrunn av at Returkraft har døgnkontinuerlig drift med mye skiftarbeid. Vi jobber målrettet med HMS-tiltak for å skape et sunt arbeidsmiljø, der folk trives, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik.

Kjetil Mikaelsen, hovedtillitsvalgt ved Returkraft AS, har følgende forklaring på at ansatte så sjelden melder seg syke:

– Bedriftsledelsen prioriterer arbeidet med å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø. Vi har skiftplaner som fordeler belastningen med helge-  og nattarbeid optimalt. Jobbrotasjon og muligheter for fleksible arbeidstidsordninger er med på å gjøre arbeidsdagen mer variert og mindre belastende, sier Mikaelsen.

Hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen tror ledelsens fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet har stor betydning.

– Vi har gode rutiner for varsling av uønskede hendelser, og alle medarbeidere oppfordres til å foreslå forbedringstiltak. Ledelsen er flinke til å følge dette opp, og ansatte opplever å bli sett og hørt. Dessuten har vi et aktivt bedriftsidrettslag og ei mekkegruppe for teknisk interesserte. Returkraft er en arbeidsplass der folk gjerne vil være, sier Nilsen.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no