Posts Tagged ‘utslipp’

Ingen dårlig nyhet for liten – ingen god nyhet stor nok

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg

Overskriften handler selvsagt om Agderposten, som er meget iherdig i sin dekning av alt som har med Returkraft å gjøre. Det vil si; gode nyheter omtales bare unntaksvis, mens dårlige nyheter får en spalteplass som bare unntaksvis reflekterer sakens betydning. Omtalen av den pågående prosessen knyttet til konvertering av ansvarlig lån er i så måte illustrerende: Den gode nyheten om at formannskapet i Arendal enstemmig gikk inn for konvertering ble verdiget tre linjer. Den tilsynelatende dårlige nyheten et par dager før om at bystyret i Grimstad utsatte saken fikk bred omtale over en hel side. At representantskapet i Setesdal Miljø- og Gjenvinning enstemmig gikk inn for å konvertere lånet oppdaget ikke Agderposten i det hele tatt. Det måtte jeg tipse dem om selv.

Agderpostens redaktør har på lederplass annonsert at fokuset på Returkraft er kommet for å bli. Det aksepterer vi. Avisens troverdighet ville imidlertid tjent på en mer balansert framstilling av tingenes tilstand. F eks kunne man vurdert å skrive noe om det faktum at sykefraværet på Returkraft er på 1,7%, mens resten av landet strever med å komme under 7. Eller at Returkraft-anlegget har landets laveste utslipp, Europas høyeste driftstimetall og en perfekt skadestatistikk (ingen fraværsskader overhode etter 5 års drift). Man kunne også skrevet om de nesten 3000 besøkende som er innom hvert år, om barnehager og skoler (også fra Aust-Agder) som daglig gleder oss med sitt nærvær, eller om hvordan realfags-lærere fra Stuenes i samarbeid med UiA bruker anlegget som arena for undervisning i matte og kjemi. Dette er også en del av virkeligheten, men dessverre en del av virkeligheten som Agderposten ikke finner det for godt å skrive noe om.

Riktig galt går det med avisens troverdighet når man i tillegg til mangel på balanse slår om seg med direkte faktafeil. I dagens avis (28.mai) heter det f eks at «mange av husholdningene på Sørlandet har blant landets høyeste renovasjonsavgifter etter at avfallsforbrenningsanlegget hevet prisen etter en omlegging av selskapets selvkostberegning høsten 2012». Dette er feil, og det vet avisen. Før slike påstander slenges ut bør man sjekke statistikken, som viser at renovasjonsgebyrene på Agder verken er spesielt høye eller spesielt lave. På Agder finner man Returkraft-kommuner som er både billigere og dyrere enn snittet. Prisen renovasjonsselskapene betaler for å levere restavfall på Returkraft utgjør nemlig mindre enn 20% av det totale renovasjonsgebyret, mens over 80% består av alle mulige andre kostnader som Returkraft vanskelig kan holdes ansvarlig for. Det er heller ikke slik at en prisøkning hos Returkraft automatisk fører til prisøkning for husholdningene. Og økningen i avgiften hos Returkraft i 2013 hadde ingenting med en omlegging av selvkosberegningen å gjøre. Derimot er det slik at renovasjonsselskapene helt siden oppstarten i 2010 har betalt for lite for våre tjenester, og dette underskuddet (som nå er oppe i hele 92 millioner) må betales tilbake. Det skjer ved at prisen må settes høyere enn den ellers ville vært. Avisen påstår også at husholdningene ved samme anledning fikk ansvaret for 60 millioner i akkumulerte rentekostnader, men unnlater å nevne at det var Klima- og miljødirektoratet som skriftlig meddelte Returkraft at husholdningene heftet for selskapets faktisk betalte renter, ikke bare den kalkulerte rentekostnaden.

40 000 timer!

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Natt til torsdag 21.mai passerte vi 40 000 driftstimer på Langemyr. Det er i seg selv ingen enestående prestasjon. Holder man bare på lenge nok blir det timer av det uansett. Men vi har oppnådd dette tallet på mindre enn 5 år, og det er vi svært tilfreds med. Anlegget er nemlig designet for 8000 timers drift pr år, og når vi oppnår 40 000 timer (dvs 5 x 8000) på kortere tid enn 5 år betyr det at vi ligger foran vårt eget skjema. Siden oppstart har vi bare hatt ett driftsår under 8000 timer; det var i 2011 og da stoppet vi på 7982. Etter den tid har vi ligget over 8000 hele tiden, med 8316 i 2013 som foreløpig rekord.

I løpet av disse 40 000 timene har vi brent nesten 600 000 tonn avfall. Dette er avfall som før i verden ble lagt på fyllinga, med alle de problemene det medførte. Nå utnytter vi i stedet energien i avfallet, og har i løpet av disse årene produsert 365 GWh strøm og levert 331 GWh fjernvarme.

Røykgassene fra forbrenningen tas hånd om i et topp moderne renseanlegg, som helt siden oppstart har gitt utslippstall som er blant de laveste i bransjen.

Når vi legger til at vi har gjort dette uten én eneste fraværsskade, og med et sykefravær under 2% siste 12 måneder, synes vi at vi fortjener en kake. Og den spiste vi på torsdag!

Her er skjermbildet som dokumenterer milepælen. Telleverket står oppe i venstre hjørne

Her er skjermbildet som dokumenterer milepælen. Telleverket står oppe i venstre hjørne

Driftsrapport 2013

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Driftsrapporten for desember 2013 (og dermed årsrapporten for 2013) har allerede ligget ute noen dager, men for de som ikke har studert den ennå skal vi trekke fram noen nøkkeltall fra året som gikk:

For det første: 8316. Dette er et tall vi allerede har kommentert, og som altså er antall driftstimer vi oppnådde i 2013. 8316 timer av 8760 mulige er intet mindre enn fantastisk, og er ny rekord for oss. Jeg er villig til å vedde ei bløtkake fra Liebermann på at det ikke bare er ny «pers», men at det også er ny Europa-rekord!

Anlegget er designet for å gå minst 8000 timer pr år. Vi klarte det nesten i 2011 (første hele driftsår), med 7982 timer. Vi klarte det med god margin i 2012 (8262). Og gjenok bedriften i 2013. Gjennomsnitt for de tre første hele driftsårene er etter dette 8186 timer.

For det andre: 49. Det er oppnådd energiutnyttelse i 2013. 49% er bedre enn budsjettert (46%), men er fortsatt et lite prosent-poeng under konsesjonskravet på 50%. 2013 er også det første av de tre årene der konsesjonen krever at vi i snitt må ligge over 50% energiutnyttelse, og i så måte hadde det vært kjekt og passert 50% allerede i 2013. Men vi er på god vei, og er ikke bekymret for at vi ikke skal klare kravet for perioden 2013-2015 sett under ett. Det henger selvsagt sammen med at fjernvarmenettet er i stand til å ta imot stadig mer av den energien vi produserer. I 2013 økte fjernvarmeuttaket med 14%, og er nå oppe i nesten 94 GWh.

Inntil videre måles energiutnyttelsen i % etter en formel utviklet av norske myndigheter. Svakheten med denne formelen er at vi i realiteten er prisgitt Vårherre: Får vi en lang og kald vinter blir energiutnyttelsen høy. Er vinteren mild blir den lav. Hvorvidt vi oppnår kravet på 50% ligger dermed i stor grad utenfor vår kontroll. Sammenligner vi desember 2012 (som var veldig kald) med desember 2013 (som var tilsvarende mild) ser vi forskjellen tydelig: I desember 2012 var vår energiutnyttelse 71%; i desember 2013 var den bare 54%. Energiutnyttelses-prosenten sier følgelig ikke noe om hvor godt eller dårlig vi drifter forbrenningsanlegget. Derfor har EU kommet opp med en ny formel, som vi forventer også vil bli gjort gjeldende i Norge. Denne formelen måler energieffektivitet, og hensyntar i større grad hvor godt et anlegg har utnyttet det brenselet man har fått inn. Etter denne formelen er vår energieffektivitet 81%. Kravet er 60%, og vi ligger allerede godt over.

For det tredje: 0. Det er antall brudd på time-middelverdien i utslippstillatelsen for hele 2013. Tallet bekrefter at også renseanlegget fungerer som det skal. Selv om man kan ha mange overskridelser av time-middelverdien uten å bryte utslippstillatelsen vil vi gjerne holde “nullen” her. Vi vil gjerne holde “nullen” med hensyn til halvtimes-middelverdien også, selv om det er mye vanskeligere. I 2013 hadde vi 17 halvtimes-perioder hvor utslippene gikk over grensen.

Noen andre tall til slutt: Totalt sykefravær i 2013 endte på 2,22%. Vi hadde ingen skader med fravær, og opprettholder den gode statistikken også her. Og vi hadde besøk av tilsamen 2863 personer på anlegget, hvorav 1916 var skolebarn/-elever/-studenter i alle aldre.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no