• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Returkraft er landets friskeste gjenvinningsbedrift

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Nyheter

Returkraft er landets friskeste gjenvinningsbedrift målt i sykefravær. 

– Det blir mindre sykefravær når folk trives på arbeidsplassen, sier hovedtillitsvalgt Kjetil Mikaelsen og hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen i Returkraft AS i Kristiansand. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

I 2017 var det totale sykefraværet ved det interkommunale forbrenningsanlegget på lave 1,62 prosent. Gjennomsnittet for norske industribedrifter er på 4,8 prosent. Gjenvinningsbedriftene lå noe høyere; 5,82 prosent, ifølge tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Industribedriftene i Vest-Agder lå i snitt på 5,1 prosent sykefravær i 2017, ifølge en fersk statistikk fra NAV.

– Returkraft har oppnådd imponerende resultater. Et fravær på 1,62 prosent er helt i toppsjiktet, uansett bransje, sier seniorrådgiver Egil Lindekleiv i NAV Vest-Agder.

De siste fem årene har sykefraværet ved Returkraft vært under to prosent, noe som er rekordlavt for bransjen. Bedriften har rundt 40 ansatte, hvorav 16 som jobber skift.

– Vi har det laveste registrerte sykefraværet blant Norges forbrenningsanlegg og ligger langt under snittet for gjenvinningsbransjen forøvrig. Vi er svært fornøyd med resultatet, ikke minst på bakgrunn av at Returkraft har døgnkontinuerlig drift med mye skiftarbeid. Vi jobber målrettet med HMS-tiltak for å skape et sunt arbeidsmiljø, der folk trives, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik.

Kjetil Mikaelsen, hovedtillitsvalgt ved Returkraft AS, har følgende forklaring på at ansatte så sjelden melder seg syke:

– Bedriftsledelsen prioriterer arbeidet med å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø. Vi har skiftplaner som fordeler belastningen med helge-  og nattarbeid optimalt. Jobbrotasjon og muligheter for fleksible arbeidstidsordninger er med på å gjøre arbeidsdagen mer variert og mindre belastende, sier Mikaelsen.

Hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen tror ledelsens fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet har stor betydning.

– Vi har gode rutiner for varsling av uønskede hendelser, og alle medarbeidere oppfordres til å foreslå forbedringstiltak. Ledelsen er flinke til å følge dette opp, og ansatte opplever å bli sett og hørt. Dessuten har vi et aktivt bedriftsidrettslag og ei mekkegruppe for teknisk interesserte. Returkraft er en arbeidsplass der folk gjerne vil være, sier Nilsen.

1 million tonn!!

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg, Nyheter

Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand har slukt én million tonn avfall siden åpningen i 2010.

Milepælen ble nådd i løpet av juledagene. Avfallsmengdene tilsvarer rundt 34 000 fullastede semitrailere. Dersom alle hadde kommet på én gang, ville de dannet en sammenhengende kø fra Kristiansand til Lillehammer.

Avfall Sør har alene levert rundt 250 000 tonn fra husstandene i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

– Vi har spart miljøet for skjemmende avfallsdeponier og betydelige miljøutslipp. Fra avfallet har vi hentet ut energi i form av fjernvarme og strøm, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft AS.

Siden åpningen har forbrenningsanlegget hentet ut 2568 GWh energi fra avfallet. Det tilsvarer årsforbruket til nær 130 000 husstander. 75 prosent av energien kommer ut i form av varmt vann som leveres til Agder Energis fjernvarmenett i Kristiansand. Den samlede strømproduksjonen siden oppstart er 620 GWh og tilsvarer godt og vel fire års strømproduksjon på Hunsfos kraftverk i Vennesla.

Døvik er overbevist om at forbrenningsanlegget er en samfunnsnyttig investering.

– I mer enn sju år har vi hentet ut verdier av avfall som ellers ville blitt deponert i naturen. Før deponiforbudet kom i 2009, gravde vi avfallet ned og skapte miljøproblemer. I dag har vi i en moderne og framtidsrettet behandling, uten lukt og andre plager for nærmiljøet, og med energiutnyttelse på kjøpet, sier Døvik.

Miljøgevinsten ved å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter, er betydelig, ifølge Døvik.
Dersom én million tonn avfall hadde endt sine dager i deponi, ville resultatet blittutslipp tilsvarende 830 000 tonn CO2. Det er omtrent like mye som det årlige CO2-utslippet fra mer enn 400 000 diesel- og bensindrevne personbiler.

Returkraft AS har gått for fullt siden oppstart, med en kapasitetsutnyttelse opp mot 100 prosent.

– Vi har aldri manglet avfall. I framtiden regner vi med at avfallsmengdene fra husholdningene vil synke litt, som følge av stadig bedre og mer omfattende sorterings- og gjenvinningsordninger.
Det er bra, og i tråd med nasjonale og internasjonale målsetninger. For vår del innebærer det at vi kan utvide vårt geografiske nedslagsfelt, og behandle avfall fra en større region enn i dag, sier Døvik

Returkraft har to hovedmålsettinger for driften. Den ene går på å ta imot og behandle husholdningsavfallet så billig og effektivt som mulig for innbyggerne. Den andre handler om å tjene mest mulig penger på mottak og behandling av næringsavfall. Derfor vil Returkraft opprettholde satsingen på avfallstyper som er godt betalt, blant annet spesialavfall.

Forbrenningsovnen på Returkraft på Langemyr sluker sultent tonn på tonn med restavfall fra landsdelens husholdninger og industri. Operatør Beatrice Lundell mater ovnen, mens Odd Terje Døvik følger med. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no