Utslippstillatelsen

Rene utslipp

Utslippene fra et forbrenningsanlegg er strengt regulert.
For Returkrafts del foreligger det en utslippstillatelse, som forteller hva vi maksimalt har lov å slippe ut, samt hva som er forventede utslipp.

Avgassene blir renset for alle vesentlige forurensningskomponenter.
Utslippskravene i avfallsforskriften blir overholdt med god margin. Som det framgår av tallene for 2013 ligger samtlige utslipp under 15% av de tillatte grenseverdiene, som igjen ligger langt under det myndighetene anseer som farlige nivåer.

Anlegget har ingen utslipp av prosessvann. Det eneste utslippet vi har er sanitærvann, og dette går inn på kommunens ordinære nett.

Under normale forhold skal det heller ikke lukte fra anlegget. Forbrenningsluften hentes fra avfallsbunkeren, slik at vi bokstavlig talt brenner opp vår egen lukt. Tømmehallen er stor nok til at all avfallshåndtering i praksis skjer innendørs, under tak. I forbindelse med en lengre stans på grunn av tekniske problemer i juli/august 2010 fikk vi klager på lukt fra naboer og forbipasserende. Etter den tid har vi ikke mottatt noen luktklager. Og vi har tatt forholdsregler som skal hindre lukt også om vi skulle få en ny, lengre stans slik vi hadde sommeren 2010.

Utslippstillatelsen fra 2007 beskriver disse forholdene nærmere. Der vil du også kunne lese hvilke merknader og innsigelser som kom fram i forbindelse med høringsrunden.

I 2011 fikk Returkraft en revidert utslippstillatelse. Den viktigste endringen er at vi nå også har lov til å brenne visse kategorier farlig avfall.

I 2015 ble det foretatt en mindre justering av avfallstyper og -mengder innenfor farlig–avfallsområdet, slik det framgår av den gjeldende utslippstillatelsen datert 02.07.15.

 

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no