Miljømålinger

Løpende utslippsrapporter

Returkraft er opptatt av å spille med åpne kort overfor omgivelsene. Derfor arbeider vi med å finne en teknisk løsning som gjør det mulig å følge å avlese våre utslipp direkte på internett.

Bakgrunnsmålinger før oppstart

Før Returkraft starter opp april 2010 skal det foretas målinger av såkalt ”bakgrunnsforurensning”, det vil si forurensning som allerede finnes, og som ikke har noe med vår virksomhet å gjøre.

Vi skal ta både jordprøver og prøver av luft.

Jordprøvene ble foretatt av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) i november 2009. Prøvene ble tatt på cirka 30 steder i anleggets nærhet.
Strekene på kartet danner et såkalt spredningsdiagram. Det viser at den framherskende vindretning på Langemyr er fra sørvest, og at våre utslipp følgelig primært vil gå mot nordøst. Derfor er det flest målepunkter mot nordøst.

Når NGU har anlysert alle prøvene vil rapporten bli lagt ut her. NGU vil følge opp med nye prøverunder, slik at eventuelle negative påvirkninger av nærmiljøet kan oppdages så tidlig som mulig.

Luftprøvene vil bli foretatt av miljøvernavdelingen i Kristiansand kommune våren 2010.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no