Bystyret sluttbehandler rentesaken

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Kristiansand bystyre behandlet 25.oktober sluttrapporten fra kommunerevisjonen om den såkalte «rentesaken». Dette var en oppfølging av bystyrevedtaket fra mars, der politikerne utsatte spørsmålet om granskning i påvente av at Returkraft skulle bli ferdig med sin interne gjennomgang.
Returkrafts styre sluttbehandlet saken i juni. Deretter har både kommunerevisjonen og kontrollutvalget i Kristiansand behandlet den. Alle instanser er enige om at «rentesaken» har en rekke uheldige sider, men at det ikke er grunnlag for å gå til rettslige skritt mot bank, revisor, styre eller daglig ledelse.
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og anbefalte at saken med det skulle avsluttes. De anbefalte videre at Kristiansand og Arendal kommuner burde arbeide for å få direkte-eierskap i Returkraft, for å sikre bedre politisk kontroll med selskapet enn dagens indirekte eierskap (gjennom renovasjonsselskapene) gir. De understreket også betydningen av at styret måtte ha god kompetanse innen selvkostregelverket.
Kristiansand bystyre brukte 1 minutt og 53 sekunder på saken, der halvparten av tiden gikk med til å akseptere at nåværende styremedlem Renate Hægeland og tidligere styremedlem Kristin Wallevik var inhabile. Kontrollutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt uten debatt.

Se sak 126/17 på nett-tv her: Bystyret 25.oktober 2017

Gransking avsluttet; forlik med Nordea

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Styret i Returkraft har satt sluttstrek for undersøkelsene i den såkalte «rentesaken», der blant andre advokatfirma Kluge i Oslo har bistått.
Under presseorienteringen 16.juni redegjorde styreleder Stein Hannevik for undersøkelsene som er foretatt, og de konklusjoner styret har trukket.
Styrets konklusjoner framgår av protokollen fra styremøtet 13.juni.
Hannevik orienterte også om forliket som er inngått med Nordea, og pressemeldingen som er utarbeidet i den forbindelse

I forhold til eventuelle interne ansvarsforhold er det generalforsamlingen i selskapet som må ta endelig stilling til hvorvidt det skal fremmes erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer og/eller daglig ledere.
Styret har derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26.juni 2017, og ber selskapets eiere ta avgjørelse i saken. Innkallingen til generalforsamling, med styrets anbefaling, finner du her

Sluttrapporten fra Kluge er på 52 sider og kan lastes ned her

Viktig fagsamling for driftsoperatører

Skrevet av BW. Kategori: Nyheter, Utdanning

En sprekk på størrelse med en femkroning i et vannrør førte til totalhavari på forbrenningsanlegget til Jönköping Energi i Sverige. Hva kan vi lære av det?

Det var stor deltakelse på driftsseminaret til Returkraft AS i Kristiansand 26. og 27.
Gruppebilde
Foto: Kjell Inge Søreide

– Dette viser hvordan ting fort kan gå galt hvis uhellet først er ute. Bransjen må bli flinkere til å dele kunnskap og lære av hverandres erfaringer, sier Tore Jan Hodnemyr, driftssjef ved Returkraft AS i Kristiansand.

Hodnemyr og Returkraft var vertskap for den første fagsamlingen for operatører og driftsledere som har vært arrangert i Norge. 60 nøkkelpersoner fra 11 avfallsforbrenningsanlegg i Norge deltok på samlingen i Kristiansand 26. og 27. april. I to dager satt deltakerne sammen og delte egne  opplevelser, risikosituasjoner og forebyggende tiltak.

Blant temaene var opp- og nedkjøring av anlegg, vedlikeholdsrutiner, nødprosedyrer og kritiske komponenter i ovn og kjeler. Mulige løsninger ble lansert og diskutert i arbeidsgrupper og i plenum.

– Her var det mye nyttig å ta med seg. Jeg kjente meg igjen i mange av de scenariene som ble beskrevet. Vi kan åpenbart forbedre en del prosedyrer og rutiner hos oss, sier Jan André Korneliussen, operatør på Forus Energigjenvinning i Rogaland.

Da alt gikk galt
Den dramatiske historien fra  Jönköping Energi dannet et dramatisk bakteppe for fagsamlingen. Klokken 11.00 onsdag 5. oktober i 2016 var starten på et langvarig mareritt for eiere og ansatte av forbrenningsanlegget som produserer strøm og fjernvarme til over 30 000 husholdninger i den svenske byen.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no