Author Archive

Bystyret sluttbehandler rentesaken

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Kristiansand bystyre behandlet 25.oktober sluttrapporten fra kommunerevisjonen om den såkalte «rentesaken». Dette var en oppfølging av bystyrevedtaket fra mars, der politikerne utsatte spørsmålet om granskning i påvente av at Returkraft skulle bli ferdig med sin interne gjennomgang.
Returkrafts styre sluttbehandlet saken i juni. Deretter har både kommunerevisjonen og kontrollutvalget i Kristiansand behandlet den. Alle instanser er enige om at «rentesaken» har en rekke uheldige sider, men at det ikke er grunnlag for å gå til rettslige skritt mot bank, revisor, styre eller daglig ledelse.
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og anbefalte at saken med det skulle avsluttes. De anbefalte videre at Kristiansand og Arendal kommuner burde arbeide for å få direkte-eierskap i Returkraft, for å sikre bedre politisk kontroll med selskapet enn dagens indirekte eierskap (gjennom renovasjonsselskapene) gir. De understreket også betydningen av at styret måtte ha god kompetanse innen selvkostregelverket.
Kristiansand bystyre brukte 1 minutt og 53 sekunder på saken, der halvparten av tiden gikk med til å akseptere at nåværende styremedlem Renate Hægeland og tidligere styremedlem Kristin Wallevik var inhabile. Kontrollutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt uten debatt.

Se sak 126/17 på nett-tv her: Bystyret 25.oktober 2017

Gransking avsluttet; forlik med Nordea

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Styret i Returkraft har satt sluttstrek for undersøkelsene i den såkalte «rentesaken», der blant andre advokatfirma Kluge i Oslo har bistått.
Under presseorienteringen 16.juni redegjorde styreleder Stein Hannevik for undersøkelsene som er foretatt, og de konklusjoner styret har trukket.
Styrets konklusjoner framgår av protokollen fra styremøtet 13.juni.
Hannevik orienterte også om forliket som er inngått med Nordea, og pressemeldingen som er utarbeidet i den forbindelse

I forhold til eventuelle interne ansvarsforhold er det generalforsamlingen i selskapet som må ta endelig stilling til hvorvidt det skal fremmes erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer og/eller daglig ledere.
Styret har derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26.juni 2017, og ber selskapets eiere ta avgjørelse i saken. Innkallingen til generalforsamling, med styrets anbefaling, finner du her

Sluttrapporten fra Kluge er på 52 sider og kan lastes ned her

Renteavtaler må bokføres annerledes

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Returkraft besluttet i september 2016 å hente inn råd fra PwC i en gjennomgang av selskapets rentesikringsstrategi. Gjennomgangen gjorde det klart at ikke alle renteavtalene som er inngått med Nordea er av en slik at art at de kan karakteriseres som rentesikring. Returkraft har i etterkant av PwCs gjennomgang hentet inn ytterligere en vurdering fra Deloitte som bekrefter konklusjonen fra PwC.

Renteavtalene det er snakk om ble første gang inngått i 2008. Ved inngåelse av disse avtalene valgte Returkraft å støtte seg til råd fra anerkjente finansielle rådgivere i Ernst & Young.

Siden rentenivået har sunket etter at Returkraft inngikk sine renteavtaler har disse i dag en negativ markedsverdi. Hittil har denne negative markedsverdien vært inntatt som en note i årsregnskapet. Når det nå er avdekket at avtalene ikke gir reell rentesikring, må den negative markedsverdien tas inn i selskapets balanse som en gjeldsforpliktelse. Det såkalte «selvkostfondet», som uttrykker hvor mye Returkraft har til gode hos husholdningene, må økes tilsvarende.

Den direkte følgen av den regnskapsmessige endringen er at mottaksavgiften på husholdningsavfall må opprettholdes på dagens nivå i anslagsvis fire år ut over det som tidligere har vært beregnet.

Fra det øyeblikket situasjonen ble bekreftet har Returkraft arbeidet med å informere sine eiere og kommunene. Saken skal også opp i kontrollutvalget i Kristiansand kommune 9. februar. Returkraft har i tillegg bedt advokatfirmaet Kluge om juridiske vurderinger av avtalene og ansvarsforhold knyttet til rådgivningen som ble gitt forut for inngåelsen av disse. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no