Author Archive

1 million tonn!!

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg, Nyheter

Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand har slukt én million tonn avfall siden åpningen i 2010.

Milepælen ble nådd i løpet av juledagene. Avfallsmengdene tilsvarer rundt 34 000 fullastede semitrailere. Dersom alle hadde kommet på én gang, ville de dannet en sammenhengende kø fra Kristiansand til Lillehammer.

Avfall Sør har alene levert rundt 250 000 tonn fra husstandene i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

– Vi har spart miljøet for skjemmende avfallsdeponier og betydelige miljøutslipp. Fra avfallet har vi hentet ut energi i form av fjernvarme og strøm, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft AS.

Siden åpningen har forbrenningsanlegget hentet ut 2568 GWh energi fra avfallet. Det tilsvarer årsforbruket til nær 130 000 husstander. 75 prosent av energien kommer ut i form av varmt vann som leveres til Agder Energis fjernvarmenett i Kristiansand. Den samlede strømproduksjonen siden oppstart er 620 GWh og tilsvarer godt og vel fire års strømproduksjon på Hunsfos kraftverk i Vennesla.

Døvik er overbevist om at forbrenningsanlegget er en samfunnsnyttig investering.

– I mer enn sju år har vi hentet ut verdier av avfall som ellers ville blitt deponert i naturen. Før deponiforbudet kom i 2009, gravde vi avfallet ned og skapte miljøproblemer. I dag har vi i en moderne og framtidsrettet behandling, uten lukt og andre plager for nærmiljøet, og med energiutnyttelse på kjøpet, sier Døvik.

Miljøgevinsten ved å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter, er betydelig, ifølge Døvik.
Dersom én million tonn avfall hadde endt sine dager i deponi, ville resultatet blittutslipp tilsvarende 830 000 tonn CO2. Det er omtrent like mye som det årlige CO2-utslippet fra mer enn 400 000 diesel- og bensindrevne personbiler.

Returkraft AS har gått for fullt siden oppstart, med en kapasitetsutnyttelse opp mot 100 prosent.

– Vi har aldri manglet avfall. I framtiden regner vi med at avfallsmengdene fra husholdningene vil synke litt, som følge av stadig bedre og mer omfattende sorterings- og gjenvinningsordninger.
Det er bra, og i tråd med nasjonale og internasjonale målsetninger. For vår del innebærer det at vi kan utvide vårt geografiske nedslagsfelt, og behandle avfall fra en større region enn i dag, sier Døvik

Returkraft har to hovedmålsettinger for driften. Den ene går på å ta imot og behandle husholdningsavfallet så billig og effektivt som mulig for innbyggerne. Den andre handler om å tjene mest mulig penger på mottak og behandling av næringsavfall. Derfor vil Returkraft opprettholde satsingen på avfallstyper som er godt betalt, blant annet spesialavfall.

Forbrenningsovnen på Returkraft på Langemyr sluker sultent tonn på tonn med restavfall fra landsdelens husholdninger og industri. Operatør Beatrice Lundell mater ovnen, mens Odd Terje Døvik følger med. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Bystyret sluttbehandler rentesaken

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Kristiansand bystyre behandlet 25.oktober sluttrapporten fra kommunerevisjonen om den såkalte «rentesaken». Dette var en oppfølging av bystyrevedtaket fra mars, der politikerne utsatte spørsmålet om granskning i påvente av at Returkraft skulle bli ferdig med sin interne gjennomgang.
Returkrafts styre sluttbehandlet saken i juni. Deretter har både kommunerevisjonen og kontrollutvalget i Kristiansand behandlet den. Alle instanser er enige om at «rentesaken» har en rekke uheldige sider, men at det ikke er grunnlag for å gå til rettslige skritt mot bank, revisor, styre eller daglig ledelse.
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og anbefalte at saken med det skulle avsluttes. De anbefalte videre at Kristiansand og Arendal kommuner burde arbeide for å få direkte-eierskap i Returkraft, for å sikre bedre politisk kontroll med selskapet enn dagens indirekte eierskap (gjennom renovasjonsselskapene) gir. De understreket også betydningen av at styret måtte ha god kompetanse innen selvkostregelverket.
Kristiansand bystyre brukte 1 minutt og 53 sekunder på saken, der halvparten av tiden gikk med til å akseptere at nåværende styremedlem Renate Hægeland og tidligere styremedlem Kristin Wallevik var inhabile. Kontrollutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt uten debatt.

Se sak 126/17 på nett-tv her: Bystyret 25.oktober 2017

Gransking avsluttet; forlik med Nordea

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Styret i Returkraft har satt sluttstrek for undersøkelsene i den såkalte «rentesaken», der blant andre advokatfirma Kluge i Oslo har bistått.
Under presseorienteringen 16.juni redegjorde styreleder Stein Hannevik for undersøkelsene som er foretatt, og de konklusjoner styret har trukket.
Styrets konklusjoner framgår av protokollen fra styremøtet 13.juni.
Hannevik orienterte også om forliket som er inngått med Nordea, og pressemeldingen som er utarbeidet i den forbindelse

I forhold til eventuelle interne ansvarsforhold er det generalforsamlingen i selskapet som må ta endelig stilling til hvorvidt det skal fremmes erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer og/eller daglig ledere.
Styret har derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26.juni 2017, og ber selskapets eiere ta avgjørelse i saken. Innkallingen til generalforsamling, med styrets anbefaling, finner du her

Sluttrapporten fra Kluge er på 52 sider og kan lastes ned her

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no